కవితలు దాశరథి కవితలు రుద్రవీణ
12. రానున్నది
 
రానున్నది యేది నిజం?
అది ఒకటే, సోషలిజం.
కలపండోయ్‌ బుజం బుజం
కదలండోయ్‌ గజం గజం.
అడుగడుగున యెడద నెత్రు
మడుగులుగా విడవండోయ్‌.
పడిపోయిన గుడి గోడలు
విడిచి పెట్టి నడవండోయ్‌.
ఉదయాకాశ పతాకం
యెదలో కదలాడె నేడు.
హృదయావేశ తటాకం
నదిలా పొరలాడె నేడు.
రానున్నది యేది నిజం?
అది ఒకటే, సోషలిజం.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - rudravINa - rAnunnadi - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )