కవితలు దాశరథి కవితలు రుద్రవీణ
13. రుధిరపక్షులు
 
నీలి మబ్బులు
తేలి యాడే
నింగి నిండా
రుధిర పక్షులు.
రుధిర పక్షుల
రెక్క బరువుకు
కూలిపోయిన
గాలి సౌధం.
గాలి సౌధం
పునాదుల్లో
కాళ్లు విరిగిన
కొత్తరాజులు.
కొత్తరాజుల
గుండియల్లో
వచ్చి వ్రాలిన
పక్షి రెక్కలు.
పక్షి రెక్కల
పదను కోతకు
తెగిన కాలం
కొత్త రంగులు -
పేద సాదల
స్వేద బిందు
స్వాదు రుచితో
పొంగు రంగులు.
నేను మీటే
రుద్రవీణకు
స్వరం నేర్పే
రుధిర పక్షులు.
దిక్కు దిక్కులు
ముక్కు మొనతో
రక్కి వచ్చిన
రుధిర పక్షులు.
రుధిర పక్షులు
రుధిర పక్షులు.
బధిర లోకం
ప్రాణ వాయువు
బాగుచేసే
రుధిర పక్షులు.
చీకటింటికి
చిన్ని కిరణం
తెచ్చి విడిచే
రుధిర పక్షులు.
కాలమార్గం
మీద నడచే
'కారు' టైరుకు
గాలిపోసే
రుధిర పక్షులు
రుధిర పక్షులు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - rudravINa - rudhirapaxulu - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )