కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
అగ్నివీణ
అగ్నివీణ
(భారతి - జనవరి 1941)
శబ్దార్ధం
వాంఛించే
ఛాందసులం
అర్ధమనర్ధమని
అనుభవమే నగ్నంగా
ఆలాపన చేస్తానంటే
మూగవాని నాల్కంటాం
ఏం
ఏమంటావు?
గాలికి గల గల
మోగే పండుటాక!
* * *     ***
తెగిపోయిన
వీరుని
తలకాయ
ఖండించిన కోడిబుఱ్ఱ
గాలికి
క్రిందపడి
గింజుకొనే
పండుటాకు
ఒకనాడు
జీవుల బ్రదుకులోని
పచ్చన
రాగాలాపం చేస్తే
తలలూపిన కవులు
జీవన తీరం
చేరిన ఇల ఈనాడు
జర నోట్లో కేకేస్తే
జడుసుకొని
దీనుల్లా
దిక్కులు చూస్తారెందుకు?
బ్రతుకంటే
చీకటిలో
దీర్ఘమైనచావు!
చచ్చి
బ్రతుకు!
మృత్యువులో
వెలుగున్నది
మూర్ఛన చేయర వీణ!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - agnivINa - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )