కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
నిశాగీతి
నిశాగీతి
కళ్ళల్లో
కర్పూరం జల్లినట్టు
పన్నీరే పోసినట్టు
భగ్గని మండించి
చల్లగ తోచావు
ఈ నీలి నిశలోన
నా పునుగు ఎదలోన
హృదయానికి
వలపే లేదు
నయనాలకు
చూపే లేదు
అంధుని
కనురెప్పలపై కన్నీరు
నా గీతం!
పెండ్లి పీటై
పుడమి పులకరించింది
వ్యోమమార్గం
హోమగుండం
ధూమ మెగజిమ్మెన్‌
దోయిలించిన
తలంబ్రాల చేతుల
నిశా నీలహస్తాలను
ఖండించే
ఉదయ సంధ్య
నిశయన నింతే!
వలపన నంతే!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - niSAgIti - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )