కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
దులుపు బూజు
దులుపు బూజు
(భారతి - మే 1959)
వెనుక
పాటలకారు గనుక
మా కంఠము మరి మరి
మకరంద ఝరి
మధుకర వనప్రియ మధుర గీతికా లహరి!
పిమ్మట
కష్టకాలపు వేసగి చెమ్మట
తరువాత
మరి లేనెలేదు వరువాత
అహోరాత్రు లదే పనిగ
వానకారు వలపోత
బ్రతుకుటింటి మింటిపైన కారు మొయిలు
మసిపూత!
అయినప్పుడు:
మా కంఠము ఒకొకప్పుడు
చలిపిడుగుల చప్పుడు
చలజ్జ్వలచ్చంచల అప్పుడప్పుడు
కానరాదు నేడు ఋతువుకు ఋతువుకు నడుమనేల
కనుకనే లేదు నారాయణ బాబులకున్ను శరద్వేళ!
వచ్చిపడెను ఒక్కసారి
మౌనమృత్యు ప్రతీహారి
మ్రోడు సీతువు
పాడు తీతువు
కంఠ మిప్పుడు చీకురాయి!
పాడునూయి!
అయితే నేడు కవితాకామినికే
        వచ్చింది ఖాయిలా
అసలు గూటిలోనుంచే అదృశ్యమైందా
        కోయిల
కల్పనకిది కానిరోజు
కవి కంఠంలో పట్టింది బూజు
కలదింకా నీకొక రోజు: దులుపు బూజు!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - dulupu bUju - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )