కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
లెండోయి ఋషులు!
లెండోయి ఋషులు!
కనురెప్పల
సెజ్జమీద
కళ్లజోడు
ముక్కుతోడ
వ్యభిచరించె!
నట్టింట్లో
చిల్లుపడిన
మజ్జిగకుండ
కవ్వం
చీకటితప్పే
చేశాయి!
విరులంటేనే
మండిపడే
విశ్వస్తల
పడకగదిలో
కంచెంబులో
ఉద్ధరిణి
కమ్మవిల్తు కేళిదేలె!
కుళ్ళిపోయిన
కూరగాయలు
కునికిపాట్లు
పడుతుంటే
టమాటాపండు
మాంసంముక్క
కలసి
అఖండ సంధ్యారాజ్యం
చేస్తున్నాయి!
లెండోయి! ఋషులు
లెండి!
భూమిని
చాపచుట్టగ చుట్టి
చంకను పెట్టండి
ఈ సముద్రం తీసికెళ్ళి
అవతల పారపొయ్యండి!
కాదా
ఆపోశనం పట్టండి!
పత్తిగింజలు
చుక్కలు
గోళ్ళతో నొక్కండి
సుర విలాసవతులు
చూచుకొనే
అద్దం
చంద్రుని
బద్దలకొట్టండి
సురపతికి
కోపం వచ్చినా
శ్రీపతికే తాపం హెచ్చినా
చిచ్చర కన్నే నొచ్చుకున్నా
లెండోయి! ఋషులు
లెండి! లెండి!!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - leMDOyi R^iShulu! - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )