కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
నా గీతి
నా గీతి
(భారతి - జూన్‌ 1946)
చీకటి నిశ్శబ్దం
చిందర వందర
చేసేందుకు
చుక్కల చూపుల
రవయే చాలును!
పరిపక్వ భావసుమము
పతిత మయ్యేందుకు
పున్నెమెరుగని
కన్నె గాలుల
కంచుకంఠం చాలదా!
కుండెడు పాలలో
మజ్జిగ చుక్క
ఒక దీపమెచాలు
నా దరిని మెరయు
వెన్నెల మడుగు
వెల వెల బోవ!
కొమ్మపొత్తె రోసి
కోర్కెలన్నీ వీడి
ఒక నిశిరాతిరి నీలిమలో
కంటకశయ్య
ఒక బ్రహ్మచెముడులొ
ఒరిగిన
అంటుమామిడి పండు
నా గీతి!!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - nA gIti - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )