బాల సాహిత్యము బాలభాష - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తారంగం
తారంగం
తారంగం తారంగం
        తాండవకృష్ణా తారంగం
వేణూనాధ తారంగం
        వేంకటరమణా తారంగం
వెన్నలదొంగా తారంగం
        చిన్నికృష్ణా తారంగం.
AndhraBharati AMdhra bhArati - tAraMgaM - bAlabhASha - vETUri prabhAkara SAstri - Veturi Prabhakara Sastry - bAla sAhityamu bAlala gEyAlu lAli pATa jOla pATalu ( telugu andhra andhrabharati )