వచన సాహిత్యము ఉపన్యాసములు విషయ సూచిక
ITRANS Version
శృంగార నైషధము - ఆచార్య దివాకర్ల వేంకటావధానిగారు
భక్తి కవితా చతురానన బమ్మెర పోతన - డాక్టర్‌ సి. నారాయణరెడ్డి గారు
నాటకోపన్యాసములు - ౧ : రాళ్లపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ
నాటకోపన్యాసములు - ౨ : రాళ్లపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ
అష్టదిగ్గజ నిర్ణయము : డాక్టర్‌ నేలటూరి వేంకటరమణయ్య
AndhraBharati AMdhra bhArati - vachana sAhityamu - upanyAsamulu / prasaMgamulu ( telugu andhra )