దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

073. గొబ్బీయళ్ళో


ఇవి చూడండి. పల్లెటూరి నీలాటిరేవు కడ దృశ్యములు.

పెద్దది అక్కెమ్మ పెదబాన తోడగొబ్బీయళ్ళోగొబ్బీయళ్ళో
పెద్దది అక్కెమ్మ నీళ్ళకుపోయె""
ఎంతచక్కగా ఏడుమెట్లు దిగె""
గడగడన కడవ కడిగి బుడబుడన ముంచే""
చుట్టూపక్కల చూచె ఎవ్వరులేరు""
కట్టపైన పోయేటి గింగుట్ల రాజు""
కడవట్ల యెత్తుదువూ రావయ్య రాజ""
ఎత్తితే ఎత్తేను పేరేమి చెప్పు""
పేరేమి చెప్పేది పేదోళ్ళ పాప""
నా పేరు వజ్రమే కడవ పేరు ముత్యమే""

అక్కెమ్మ అన్నమాట పెద్దపిల్ల అన్న అర్థముతో దేశి సారస్వతములో కనబడుతుంది. అది సామాన్యనామ మన్నమాట.
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - gobbIyaLLO - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )