ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము యుద్ధ కాండము - ప్రథమాశ్వాసము
యుద్ధ కాండము - ప్రథమాశ్వాసము
శ్రీరాముఁడు వానరసేనతో లంకపై దాడి వెడలుట
రాక్షస వీరులతో రావణుని మంతనము
రావణునికి విభీషణుని హితోపదేశము
రావణుఁడు విభీషణుని దూషించుట
రావణునికిఁ బ్రహస్తుని శాంత వచనములు
విభీషణ శరణాగతి
విభీషణుఁడు రామునికి రావణుని బల సంపదను దెలుపుట
పర్వతములు రువ్వి వారిధిపై వారధి తీరుప వానర వీరుల సముత్సాహము
సముద్రమునఁ బర్వతములను మ్రింగివేయు మహా మత్స్యములు
నలునిచే సేతు నిర్మాణము
కపిసేనతో శ్రీరామచంద్రుని లంకాప్రవేశము
అతికాయుఁడు వానరుల దుండగములను రావణునకు మనవిసేయుట
కుంభకర్ణుని సమర వీరము
అతికాయ కుంభకర్ణుల సంహరణము
ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మాస్త్రముచే వానరసైన్యమును హతమార్చుట
హనుమంతుఁడు తెచ్చిన సంజీవనిచే వానర వీరుల పునర్జీవనము
కుంభ నికుంభాది రాక్షసవీరుల నిహతి
శ్రీరాముఁడు మకరాక్షుని రూపు మాపుట
వానరుల బీరమును వినిన రావణుని బెగడుపాటు
ఇంద్రజిత్తు మాయా సమరము
లక్ష్మణునిచే నింద్రజిత్తు సంహారము
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - yuddha kaaMDamu - prathamaashvaasamu - vishhaya suuchika ( telugu andhra )