దేశి సాహిత్యము రగడలు సూచిక
ITRANS Version

రగడలు - ఛందోవిశేషములు : డా॥ జె. కె. మోహన రావు

నమశ్శివాయ రగడ : రంగనాథ
నయన రగడ : రంగనాథ
సుదర్శన రగడ : తాళ్లపాక పెద తిరుమలాచార్య
AndhraBharati AMdhra bhArati - ragaDalu - dEshi sAhityamu - viShaya sUchika dESi sAhityamu Sahithyamu ( telugu andhra )