dESi sAhityamu ragaDalu sUchika

Telugu Version

ragaDalu - ChaMdOviSEShamulu : DA\.. je. ke. mOhana rAvu

namaSSivAya ragaDa : raMganAtha
nayana ragaDa : raMganAtha
sudarSana ragaDa : tALlapAka peda tirumalAchArya
AndhraBharati AMdhra bhArati - ragaDalu - dEshi sAhityamu - viShaya sUchika dESi sAhityamu Sahithyamu ( telugu andhra )