dEshi sAhityamu yakShagAnamulu viShaya sUchika

Telugu Version

yakShagAnamulu : Daa\.. yas.h. vi. joogaaraavu

sugrIvavijayamukaMdukUri rudrakavi
garuDAchalamuahObala maMtri
naukAcharitramutyAgarAjasvAmi
prahlAda bhakti vijayamutyAgarAjasvAmi
AndhraBharati AMdhra bhArati - dEshi sAhityamu - yakShagAnamu yakShagAnamulu yaxagAnamu yaxagAnamulu ( telugu andhra )