కీర్తనలు నారాయణ తీర్థ శ్రీకృష్ణలీలాతరంగిణి
అకారాది సూచిక
రాగాది సూచిక


ప్రథమ తరంగం (శ్రీకృష్ణప్రాదుర్భావ వర్ణనం)
ద్వితీయ తరంగం (శ్రీకృష్ణబాలలీలా వర్ణనం)
తృతీయ తరంగం (శ్రీకృష్ణగోవత్సపాలన వర్ణనం)
చతుర్థ తరంగం (శ్రీకృష్ణగోపాల వర్ణనం)
పంచమ తరంగం (శ్రీకృష్ణగోపీవస్త్రాపహార గోవర్ధనోద్ధార వర్ణనం)
షష్ఠ తరంగం (శ్రీకృష్ణగోపీసమాగమ వర్ణనం)
సప్తమ తరంగం (శ్రీకృష్ణరాసక్రీడా వర్ణనం)
అష్టమ తరంగం (రాసక్రీడా వర్ణనం)
నవమ తరంగం (కృష్ణమధురాప్రవేశ వర్ణనం)
దశమ తరంగం (కంసనిర్హరణం)
ఏకాదశ తరంగం (శ్రీకృష్ణ ద్వారావతీప్రవేశ వర్ణనం)
ద్వాదశ తరంగం (శ్రీకృష్ణరుక్మిణీకల్యాణమహోత్సవ వర్ణనం)
మంగళం
అనుబంధం - ప్రక్షిప్త తరంగం
ప్రథమ తరంగం (శ్రీకృష్ణప్రాదుర్భావ వర్ణనం)
జయజయ స్వామి\న్‌ - జయజయసౌరాష్ట్ర - ఆట (మోహన - చాపు)
శ్రీనారాయణవాహన - శ్రిత - మునిజనమండలపావనముఖారి - ఆట
సుభద్రాబలభద్ర - సుదర్శనసహితసౌరాష్ట్ర - త్రిపుట
జయజయ రమానాథ - జయజయధరానాథనాట - జంపె
మత్స్యకూర్మవరాహనరమృగ - వామనామరభార్గవసౌరాష్ట్ర - త్రిపుట
అగ్రేసరో మహాత్మనాం - అగ్రగణ్యోఽపి ధీమతాంసౌరాష్ట్ర - ఆది (దరువు)
శఠో హఠా దధర్మకృత్‌ - మహామూఢో మహాబలీసౌరాష్ట్ర - ఆది (దరువు)
ఆయాతి దేవకీ దివ్యసుందరీ విష్ణునాదనామక్రియ - ఆది (దరువు)
అసురారణ్యకుఠారో - వసుమత్యాం మహానసౌశ్రీ - ఆది (దరువు)
హే కంస రాజసుత - హే నరశ్రేష్ఠమంజరీ - కాంభోజి - జంపె
ఆయాతి చతురాస్యో - బ్రహ్మా సదసినాదనామక్రియ - ఆది (దరువు)
బృందారకాదివినుతో - మందం మందం మహీసుఖంశ్రీ - ఆది (దరువు)
లావణ్యమూర్తిర్ధరణీ సమాయాతి - లలితభాసురధారిణీమధ్యమావతి - ఆది (దరువు)
రామ కృష్ణ గోవిందేతి - నామసంప్రయోగేభైరవి - ఆది
అశేషలోకకారణం - అనాదిమధ్య మవ్యయంశంకరాభరణం - చాపు (దరువు)
శరణం భవ కరుణాం మయి - కురు దీనదయాళోసౌరాష్ట్ర - ఆది
నారాయణాయ నమో మాధవాయశంకరాభరణం(ఆనందభైరవి) - త్రిపుట
నారాయణ నారాయణ - నారాయణేతి సతతంపంతువరాళి - రూపక (దరువు)
శంఖీ చక్రీ గదీ పద్మీ - శార్ఙ్గీ కిరీటకుండలీమధ్యమావతి - ఆది (దరువు)
జయజయ శ్రీనివాస - జయ జీమూతాభ జయ జయకల్యాణి - ఆది
మంగళాలయ మా మవ దేవ - పంకజాసనభావితభావకేదారగౌళ - ఆది
రక్ష రక్షాసురశిక్ష - రాజీవదళాయతాక్షముఖారి - ఆట
అవధారయ మా మీశ్వరం దేవాదిదేవమ్‌ - అవధాపూరీకల్యాణి(సావేరి) - ఆది
జయ జయ దుర్గే జితవైరివర్గేఆహిరి(కాంభోజి) - చాపు(ఆట)
ద్వితీయ తరంగం (శ్రీకృష్ణబాలలీలా వర్ణనం)
గోపైరనుగతో నిత్యం - గోబృందాని విచారయ\న్‌భైరవి - ఆది
వల్లవయువతికదంబం ఆయాతి - వర మరుణాధరబింబంమధ్యమావతి - ఆది
శ్రీపతి మిహనందగోపగృహే పరకాంభోజి - ఆది
కలయ కల్యాణాని - నారాయణకేదారగౌళ - ఆది
నిర్గతమోహతిమిరో - నిర్మలమానసో నిత్యంమధ్యమావతి - ఆది
మంగళాని తనోతు మధుసూదన స్సదానాదనామక్రియ - జంపె
నందగేహినీ - మందగామినీద్విజావంతి - ఆది
మాధవ మాధవ కృష్ణ - మంగళాలయ శ్రీకృష్ణమోహన(నవరోజ్‌) - చాపు
ఏహి ముదం - దేహి శ్రీ కృష్ణ కృష్ణయదుకులకాంభోజి - ఆది
ఏహి ముదం మమ దేహి జగ న్మోహన కృష్ణ మాం పాహిఆనందభైరవి (తోడి)- చాపు (ఆది)
కృష్ణం కలయ సఖి - సుందరం - బాలముఖారి - ఆది
కలయ యశోదే తవ బాలం - ఖలబాలక ఖేలనలోలంకేదారగౌళ - ఆట
ఆయాహి మాధవ మాధవ - హే కృష్ణ - ఆయాహికాంభోజి - చాపు
వృక్షభావబంధముక్తౌ కృష్ణేన - యక్షసుతా వనురక్తౌకాంభోజి - ఆట
దామోదర తావక పర - భావ మహాం సదా జానేకల్యాణి - -ఆది
హరి మీడే శ్రీ హరి మీడే - దేవం - హరి మీడేశంకరాభరణం - త్రిపుట
గోవింద ఘటయ మమ - ఆనంద మమృత మిహకాంభోజి - జంపె
తృతీయ తరంగం (శ్రీకృష్ణగోవత్సపాలన వర్ణనం)
గోపై రనుగతో నిత్యం - గోబృందాని విచారయ\న్‌మధ్యమావతి - ఆది
వల్లవయువతికదంబం ఆయాతి - వర మరుణాధరబింబంమధ్యమావతి - ఆది
హలీ బలీ చ ముసలీ - లలితాంగదకుండలీనాదనామక్రియ - ఆది
ఆలోకయే శ్రీ - బాలకృష్ణం - సఖిహుశేని - ఆది
కలయత గోపికా - కారుణ్యరసపూర - కాలమేఘాభిరామమ్‌పంతువరాళి - రూపక
పశ్యత పశ్యత భగవంతం - గోపభైరవి - త్రిపుట
పరమకరుణయా మాం పాలయ - భక్తమనోరథం పూరయసౌరాష్ట్ర - ఆది
ఆయాతి చతురాస్యో - బ్రహ్మా సదసినాదనామక్రియ - ఆది
జయజయ గోకులబాల - జయసకలాగమమూలకురంజి(భైరవి) - ఆది
దేవ దేవ ప్రసీద మే - దేవకీవరబాల - దీనజనపరిపాల - దేమోహన (రేగుప్తి) - ఆది
అరణిపాత్రపాలాశకుశ - భారం వహంతోసౌరాష్ట్ర - ఆది
యజ్ఞపత్నీబృంద మధునాయాతి యాగశాలామనింద్యకర్మవిధినాయదుకులకాంభోజి - ఆది
బాలగోపాలకృష్ణ - పాహిపాహిమోహన - ఆది
బాలగోపాల మా ముద్ధర - కృష్ణ - పరమకల్యాణ గుణాకరమోహన(రేగుప్తి) - ఆట
చతుర్థ తరంగం (శ్రీకృష్ణగోపాల వర్ణనం)
గోపైరనుగతో నిత్యం - గోబృందాని విచారయ\న్‌సౌరాష్ట్ర - ఆది
హలీ బలీ చ ముసలీ - లలితాంగదకుండలీసౌరాష్ట్ర - ఆది
శంఖీ చక్రీ గదీ పద్మీ - శార్ఙ్గీ కిరీటకుండలీనాదనామక్రియ - ఆది
పాహి పాహి జగన్మోహన -కృష్ణ - పరమానంద శ్రీకృష్ణనాదనామక్రియ - చాపు
కలయ వనభువి కామగతిం - కలభగమన మఖిలాత్మరతిమ్‌మధ్యమావతి - ఆది
బంధనా న్మోచయ - కాళీయకృత - బంధనా న్మోచయకర్ణాటసారంగ - ఆట
ఆయాతి నాగదారకదంబం ప్రతి - మాయాకలితలోకకదంబంనాదనామక్రియ - ఆది
దేవ కురు శిక్షాం - దేహి పతిభిక్షాంముఖారి - ఆది
రామ సఖే కృష్ణ సఖే - రమణీయ గోకులమథయామోకాంభోజి - త్రిపుట
రామ రామ విచరామో వయం - రమ్య భాండీరక వన మధునాసావేరీ - ఆది
తావకం పరభావ మనుస్మర - తారకం స్మరతామ్‌కాపీ - ఆట
శ్రీ గోపాలక మేవ దైవతం హృదయేకాంభోజి - ఆది
పంచమ తరంగం (శ్రీకృష్ణగోపీవస్త్రాపహార గోవర్ధనోద్ధార వర్ణనం)
ఆయాహి వ్రజయువతిబృంద త్వరయాకేదారగౌళ - త్రిపుట
శ్రీకృష్ణ తావకమహిమా - కేన వర్ణ్యతేపున్నాగవరాళి - ఆది
ఆవరణం మమ న హి తే దాతుంధన్యాసి - ఆట
ఇంద్రయాగ సమారంభ సంభ్రమ - మిహ తు ముధా మన్యేకాంభోజి - ఆట
గోవర్ధన గిరిధర - గోవిందముఖారి - ఆట
సహస్రామర సేవిత - స్సహస్రాక్ష శ్శతక్రతుఃనాదనామక్రియ - ఆది
మామకాపరాధశతం - క్షమ్యతాం త్వయాతోడి(శంకరాభరణం) - ఆది
నందనందన గోవింద - నౌమి తే పదమ్‌సావేరి - త్రిపుట
షష్ఠ తరంగం (శ్రీకృష్ణగోపీసమాగమ వర్ణనం)
పరమపురుష మనుయామ వయం సఖి - పరమపురుష మనుయామకేదారగౌళ(తోడి) - ఆది
శంకే శంకరం శారదసమయంకల్యాణి(సారంగ) - త్రిపుట
బృందావన మధునా మన్యే సఖిముఖారి(పున్నాగవరాళి) - త్రిపుట
పల్లవాంగనా మా కలయత ధర్మోల్లంఘనమ్‌శంకరాభరణం - ఆట
శరణం భవ కృష్ణ సంసరతాం భవ కృష్ణమంగళకాపి - ఆట
పూరయ మమ కామం గోపాల -బిలహరి(మోహన) - ఆది
కరుణయాఽవలోకయమాం - శ్రీనృసింహసావేరి - త్రిపుట
భూయో భూయో యాచేఽంజలినాపున్నాగవరాళి - ఆట
వద కిం కరవాణి సఖి హేకల్యాణి - ఆట
వనభువిగోపాల విహరంతమ్‌కేదారగౌళ (కాంభోజి) - ఆట
సప్తమ తరంగం (శ్రీకృష్ణరాసక్రీడా వర్ణనం)
అద్వయ మఖండిత మశేషజగదాదింముఖారి - ఆది
పర మిహ పశ్యత పూరుషం స్వీకృతమాయికమానుషమ్‌భైరవి(ఘంట) - ఆట
కలయే దేవ మిహ సుఖకందం కలయే దేవమ్‌కాంభోజి(పున్నాగవరాళి) - ఆది
మాధవ మా మవ దేవ - యాదవకృష్ణ యదుకులకృష్ణకేదారగౌళ(నీలాంబరి) - ఆట
గోవింద మిహ గోపికానందకందంమధ్యమావతి(భైరవి) - ఆది(జంపె)
ధృవమండలమండిత వధూజనమండల మహోన్నతంనాట - ధృవ
జగదీశం పశ్యత సురవనితామధ్యమావతి - మఠ్య
నిత్యానంద మిహ పశ్యత నరసింహంతోడి (ముఖారి) - రూపక
సురలోకవనితా స్సమవలోకయతదేవపంతువరాళి(వరాళి ) - జంపె
గోపాల మాకలయ సఖి హే గోపికాయుతమండలిశ్రీ - త్రిపుట
కలయత సురవనితా మదనగోపాలఆనందభైరవి - విళంబ
కలయత వనభువి కమలేక్షణ మిహసౌరాష్ట్ర - ఏక
అష్టమ తరంగం (రాసక్రీడా వర్ణనం)
భావయే సఖి హేఆహిరి - ఆది
శ్రీనిలయం సఖి శ్రీనిలయంముఖారి(వరాళి) - ఆది
మృగయత రాధామాధవం ముహురిహ నిగమవనే ధవమ్‌శంకరాభరణం(కాంభోజి) - ఆట
మాధవం దర్శయ హే మందార -- మాధవవం దర్శయకాంభోజి(భైరవి) - ఆది
నందనందన గోపాల జయ - నవనీతచోరగోపాలసౌరాష్ట్ర(మోహన) - ఆది
నందముకుందే పరమానందే - వయమిహకిము మృగయామకేదారగౌళ - ఆది
దేవదేవం క్వేతి తం - మృగయామ వయ మిహమధ్యమావతి - ఆట
సహచరి సమరస - మిహ మృగయం తేకాంభోజి(హుసేని) - ఆది
కలభగతికలిత ఘన - కాలమేఘాభమధ్యమావతి(నాదనామక్రియ) - జంపె
కథయ కథయ మాధవం హే రాధేకల్యాణి(ఆహిరి) - ఆట
హరి మేకరసా కృతి మధునా అవధారయతాగమవిధినారేగుప్తి(ధన్యాసి) - ఆట
నాథనాథ మాకలయ నందనమ్‌కాంభోజి - ఆది
నవమ తరంగం (కృష్ణమధురాప్రవేశ వర్ణనం)
ఏకాంతభక్తిసంయుక్తః - శ్రీకాంతే దేవకీసుతేనాదనామక్రియ - ఆట
ద్రక్ష్యామి గోకులనిలయం - గోపీమాధవమ్‌మధ్యమావతి - ఆది
ధన్యధన్యోఽహం - ధన్య ధన్యోఽహమ్‌పంతువరాళి - ఆట
భావయే హృదయారవిందే - తావకపాదారవిందేబిలహరి - ఆది
నందగోపాలబాల కృష్ణ - నంద యాఖిలమ్‌కాంభోజి - ఆది
హేరామ హేకృష్ణ ఇహ సముత్తిష్ఠదేశాక్షి(మలహరి) - జంపె
అక్రూరో గమయతి మధురా మచ్యుత మిహ సఖిసుతరామ్‌కల్యాణి - ఆది
స్వామినం వనమాలినం సఖి కలయ స్వామినం వనమాలినమ్‌సావేరి- ఆట
విజయగోపాల తే మంగళం జయ - విశ్వంభర తే మంగళమ్‌సురటి - ఆట
జానే భువనసృష్టి - చాతురీధురీణంతోడి - ఆది
రామ మధురా నగరీరమ్యా - హేమగోపురప్రాకారకలితాసౌరాష్ట్ర - చాపు
దశమ తరంగం (కంసనిర్హరణం)
నందనందనం నిజభక్త - చందన మాకలయయదుకులకాంభోజి(ఆనందభైరవి) - ఆది
కుబ్జా సమాయాతి గోవిందచిత్తా - అబ్జయోనిచాతుర్యసర్వస్వభూతానాదనామక్రియ - ఆది
కామమోహిని కథయ కిన్ను నామ తే పదమ్‌పంతువరాళి - ఆట
ఏహి ఏహి విజయగోపాలబాలసౌరాష్ట్ర - ఆట
మాధవ మే రతిం దేహి - నాథనాథమాధవ మే రతిం దేహికాపి(భైరవి) - ఆట
అవలోకయత శ్రీగోవిందం - భో భో భూమావవలోకయతశంకరాభరణం - ఆట
పాహి పాహి మాం పరమకృపాళోసురటి(భూపాళ) - ఆట
ఏకాదశ తరంగం (శ్రీకృష్ణ ద్వారావతీప్రవేశ వర్ణనం)
ఉత్సాహం సర్వభూతానాం - ఉగ్రకంసాదినిధనంనాదనామక్రియ - ఆది
మధుప మధుప దూతం - మన్యేత్వాం మాధవీయ మధునాకల్యాణి(సావేరి) - ఆట
గోపీజనగోమధ్య చరంతం - గోపాలం విద్ధి గోపాలంరేగుప్తి(మోహన) - ఆట
కిము రాజతే రాజసదసిధన్యాసి - త్రిపుట
ఇతి వదతిహి గోపీ గోపాలకృష్ణ ఇతి వదతిహికాంభోజి - ఆది
నిష్పన్న వేదవిజ్ఞానో - నిత్యం స్వాధ్యాయతత్పరఃనాదనామక్రియ - ఆది
కంసాసుర సంహరణం కలయ కృష్ణసారంగి(కేదారగౌళ) - ఆది
వేదాద్రిశిఖర నరసింహమాకలయామికాంభోజి(కల్యాణి) - జంపె
వయం ధన్యా - వయం ధన్యాసావేరి - ఆట
ద్వాదశ తరంగం (శ్రీకృష్ణరుక్మిణీకల్యాణమహోత్సవ వర్ణనం)
ధీమా నిహ శ్రీమానయం - భీమపరాక్రమాన్వితఃనాదనామక్రియ - ఆది
రుక్మీ రుక్మిణ్యవరజో - రుచిరాంగదకుండలీనాదనామక్రియ - ఆది
ఆయాతి శ్రీరుక్మిణీ శనై రిహ - గేయయోషిద్భి రధునానాదనామక్రియ - ఆది
వీక్షే కదా దేవదేవం - గోపాలమూర్తిమ్‌ఆహిరి(ఆనందభైఅరవి) - ఆది(జంపె)
రే రే మానస గోపాలం భజ దూరే పరిహర భూపాలమ్‌సావేరి(రేగుప్తి) - ఆట
గోపాల మేవ దైవతం భజే - గోపాల మేవ దైవతమ్‌కమాస్‌(పంతువరాళి) - ఆది
కాంక్షే తవ ప్రసాదం - గోపాలబాల కేవల మే వాహమ్‌సావేరి(మధ్యమావతి) - ఆట
క్షేమం కురు సతతం గోపాల - మమ క్షేమం కురు సతతమ్‌సావేరి(శహన, మోహన) - ఆది
శరణం జగతా మేవ - సకలాంతరాత్మాయదుకులకాంభోజి - ఆది
కోమలాధరి రుక్మిణి - కోసలాధిపతి రయంముఖారి - ఆట
శ్రీవాసుదేవప్రభో - పాలయమామ్‌శంకరాభరణం - ఆట
కల్యాణం భవతు సదా - కనకాంబర కనకాభే భైష్మికల్యాణి - ఆట
రుక్మిణీ కల్యాణం - సదా దృశ్యతామ్‌పున్నాగవరాళి - రూపక
జయ జయ బాలగోపాల - జయ జయ మదనగోపాలఆరభి(శంకరాభరణం) - ఆది(ధవళ)
బ్రహ్మగ్రంథిం కురు కృష్ణ త్వంకేదారగౌళ - ఆది
ఆలోకయే రుక్మిణీ కల్యాణగోపాలమ్‌కాంభోజి - ఆది
మంగళం
జయమంగళం - నిత్యశుభమంగళమ్‌గౌరి - ఆది
అనుబంధం - ప్రక్షిప్త తరంగం
బ్రూహి ముకుం దేతి - హేరసనే పాహి ముకుం దేతికల్యాణి - ఆది
జయ జయ వైష్ణవి దుర్గే - జయ జయ కల్పితసర్గేఆరభి - ధవళ
మదనగోపాల తే మంగళం - మందరధర తే మంగళమ్‌మధ్యమావతి - ఆది
శివ శివ భవ భవ శరణం మమ - భవతు సదా తవ స్మరణమ్‌సౌరాష్ట్ర - ఆది
AndhraBharati AMdhra bhArati - nArAyaNa tIrtha - Krishna lila tarangini - Krishna leela tarangini - Krishnalilatarangini - Krishna lila taramgini - nArAyaNa teertha Narayanateertha Narayana teerdha Narayanateerdha andhra telugu tenugu ( telugu andhra )