భాష బాల వ్యాకరణము - చిన్నయ సూరి విషయ సూచిక
ITRANS Version
పీఠిక
సంజ్ఞా పరిచ్ఛేదము
సంధి పరిచ్ఛేదము
తత్సమ పరిచ్ఛేదము
ఆచ్ఛిక పరిచ్ఛేదము
కారక పరిచ్ఛేదము
సమాస పరిచ్ఛేదము
తద్ధిత పరిచ్ఛేదము
క్రియా పరిచ్ఛేదము
కృదంత పరిచ్ఛేదము
ప్రకీర్ణ పరిచ్ఛేదము
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - bAla vyAkaraNamu - vishhaya sUchika - chinnaya sUri - andhra telugu tenugu ( telugu andhra )