ఇతిహాసములు భారతము మహాప్రస్థానికపర్వము
మహాప్రస్థానికపర్వము - విషయసూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - mahAprasthAnikaparvamu viShayasUchika - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu mahAprasthAnika parvamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )