కవితలు నయాగరా (Verse Libre) విషయ సూచిక

అభ్యుదయ కవితా యుగంలో అచ్చయిన తొలి కావ్యం
ప్రథమ ముద్రణ మార్చి, 1944
ద్వితీయ ముద్రణ మార్చి, 1975 (పీఠిక)

'When shall we live in love
When shall we work at will
When is deliverence?'
-- Ernst Tolier

1. నా గీతం (జనవరి 44) - రామదాస్‌
2. ఈ రోజున (జనవరి 44) - రామదాస్‌
3. చెరసాల (జనవరి 44) - రామదాస్‌
4. మన్యంలో (ఏప్రిల్‌ 43) - ఆంజనేయులు
5. జయిస్తుంది (అక్టోబర్‌ 41) - ఆంజనేయులు
6. తరువాత (సెప్టెంబర్‌ 42) - ఆంజనేయులు
7. ఠాకూర్‌ చంద్రసింగ్‌ (జులై 43) - సుబ్రహ్మణ్యం
8. ప్రజాశక్తి (జూన్‌ 41) - సుబ్రహ్మణ్యం
9. విజయముద్ర (మార్చి 41) - సుబ్రహ్మణ్యండా॥ జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం గారి సమీక్షా వ్యాసం
అభ్యుదయ ప్రస్థానంలో తొలిమజిలీ - నయాగరా
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - nayAgarA ( telugu andhra )