శతకములు గువ్వలచెన్న శతకము
 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101
క. శ్రీపార్థసారథీ! నేఁ బాపాత్ముఁడ నీదుపాలఁ బడినాఁడ ననుం
గాపాడుమనుచు నాంతర కోపాదు లడంచి వేడు గువ్వలచెన్నా!
1
క. నరజన్మ మెత్తినందున సరసిజనాభు నెదలోన స్మరియించుచుఁ ద
చ్చరణములు మఱవ కుండిన గురుఫలమగు జన్మమునకు గువ్వలచెన్నా!
2
క. ఎంతటి విద్యల నేర్చిన సంతసముగ వస్తుతతులు సంపాదింపన్‌
జింతించి చూడ నన్నియు గొంతుకఁ దడుపుకొను కొఱకె గువ్వలచెన్నా!
3
క. సారాసారము లెఱుఁగని బేరజులకు బుద్ధిఁజెప్పఁ బెద్దలవశమా?
నీరెంత పోసి పెంచినఁ గూరగునా నేలవేము?గువ్వలచెన్నా!
4
క. అడుగునకు మడుఁగు లిడుచును జిడిముడిపా టింతలేన్క చెప్పినపనులన్‌
వడిఁజేసి నంతమాత్రాన కొడుకగునా లంజకొడుకు? గువ్వలచెన్నా!
5
క. ఈవియ్యని పదపద్యము గోవా? చదివించుకొనఁగఁ గుంభినిమీఁదన్‌
ఈవిచ్చిన పదపద్యము గోవా మఱిఁ జదువుకొనఁగ గువ్వలచెన్నా!
6
క. ఇరుగుపొరుగువా రందఱుఁ గరమబ్బురపడుచు నవ్వఁగా వేషములన్‌
మఱిమఱి మార్చిన దొరలకు గురువగునా? బ్రాహ్మణుండు గువ్వలచెన్నా!
7
క. అనుభవము లేని విభవము లనుభావ్యయ కానియాలు నార్యానుమతిన్‌
గనని స్వభావము ధర్మముఁ గొనని సిరియు వ్యర్థమెన్న గువ్వలచెన్నా!
8
క. పదుగురికి హితవు సంపత్ప్రదమును శాస్త్రోక్తమైన పద్ధతి నడువన్‌
జెదరదు సిరి హరిభక్తియుఁ గుదురునుగద మదిని నెన్న గువ్వలచెన్నా!
9
క. వెలకాంత లెంద ఱైననుఁ గులకాంతకు సాటి రారు కువలయమందున్‌
బలువిద్య లెన్ని నేర్చినఁ గులవిద్యకు సాటిరావు గువ్వలచెన్నా!
10
AndhraBharati AMdhra bhArati - shatakamulu - guvvalachenna shatakamu ( telugu andhra )