ఇతిహాసములు భారతము స్వర్గారోహణపర్వము
స్వర్గారోహణపర్వము - విషయసూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - svargArOhaNaparvamu viShayasUchika - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu svargArOhaNa parvamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )