ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము యుద్ధ కాండము - తృతీయాశ్వాసము
యుద్ధ కాండము - తృతీయాశ్వాసము
రావణుని శత్రుంజయ హోమము
మండోదరి దీనాలాపములు
రావణుని సమర సంరంభము
వందిచేసిన రావణుని స్తుతి - చూర్ణిక
హనుమంతునిచే ఖడ్గరోముని ఖండనము
సర్పరోమాదుల సంహారము
శ్రీరామచంద్రున కింద్రుఁడు రథమును గానుకగాఁ బంపుట
రామ రావణుల నిరుపమ మహా సమరము
రామ రావణుల వీరాలాపములు
తెగిన తోడనే మరల మొలుచుచున్న రావణుని శిరములు
విభీషణుఁడు తెలిపిన రావణ మరణ రహస్యము
శ్రీరాముఁడు ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రముచే రావణుహననము
మండోదరీ విలాపము
విభీషణుఁడు శ్రీరాముని విజయ వార్తను సీతకు నివేదించుట
సీత యగ్ని ప్రవేశము
బ్రహ్మ సీత సౌశీల్యమును బ్రస్తుతించుట
దేవతలు చేసిన శ్రీరామ స్తోత్రము
సీతా లక్ష్మణ సుగ్రీ వాదులతోఁ బుష్పక విమానమున శ్రీరాముని పయనము
అయోధ్యా నగర ప్రవేశము
శ్రీరాముని ధర్మ పరిపాలనము
ఫల శ్రుతి
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - yuddha kaaMDamu - tR^itiiyaashvaasamu - vishhaya suuchika ( telugu andhra )