ఇతిహాసములు భారతము సౌప్తికపర్వము
సౌప్తికపర్వము - విషయసూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - sauptikaparvamu viShayasUchika - kavitraya bhAratamu - sauptika parvamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )