ఇతిహాసములు భారతము శాంతిపర్వము
శాంతిపర్వము - విషయసూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - SAMtiparvamu viShayasUchika - kavitraya bhAratamu - shanti parvamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )