ఇతిహాసములు భారతము అశ్వమేధపర్వము
అశ్వమేధపర్వము - విషయసూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - aSvamEdhaparvamu viShayasUchika- kavitraya bhAratamu - kavitrayamu ashvamEdha parvamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )