ఇతిహాసములు భారతము భీష్మపర్వము
భీష్మపర్వము - విషయసూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - bhIShmaparvamu viShayasUchika- kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )