ఇతిహాసములు భారతము ఆశ్రమవాసపర్వము
ఆశ్రమవాసపర్వము - విషయసూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - ASramavAsaparvamu viShayasUchika - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu AshramavAsa parvamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )