ఇతిహాసములు భారతము శల్యపర్వము
శల్యపర్వము - విషయసూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - Salyaparvamu viShayasUchika - kavitraya bhAratamu - shalya parvamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )