ఇతిహాసములు భారతము కర్ణపర్వము
కర్ణపర్వము - విషయసూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - karNaparvamu viShayasUchika - kavitraya bhAratamu - karNa parvamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana ( telugu literature andhra literature )