ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము బాల కాండము
బాల కాండము
అయోధ్యాపుర వైభవము
దశరథుని ధర్మ పాలనము
దశరథుఁడు పుత్రకామేష్టి కావించుట
సురల మొఱ లాలించి శ్రీమహావిష్ణు వభయ మొసఁగుట
అగ్నిదేవుఁడు ప్రత్యక్షమై దశరథునకుఁ బాయస మిచ్చుట
కౌసల్యా కైకేయీ సుమిత్రల దౌహృద లక్షణములు
శ్రీరామ భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నుల యవతారము
యాగరక్షణమునకు రాముని బంపుమని విశ్వామిత్రుని వేఁడికోలు
కౌశికుని యాజ్ఞపై రాముఁడు తాటకను గూల్చుట
రాముఁడు రాక్షసులను జంపి తపసి జన్నమును గాచుట
శ్రీరాముని పాద ధూళి సోక నహల్యయైన శిల
సీతా స్వయంవరము
శివధనువు నెక్కు పెట్టిన ధీరునకు సీత నిత్తు నని జనకుని ప్రకటన
రాజకుమారులు శివచాపమును గదల్ప నోడుట
ముని యానతి శ్రీరామునిచే శివ ధనుర్భంగము
సీతా రాముల కల్యాణ వైభవము
దశరథరాముని గని పరశురాముని యధిక్షేపము
శ్రీరాముఁడు పరశురాముని నారాయణ చాపముతోఁ గూడ విష్ణుతేజము నందికొనుట
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - baala kaaMDamu - vishhaya suuchika ( telugu andhra )