కవితలు చీకటి నీడలు బైరాగి

అమ్మా!
ఈ కవిత్వాల ప్రతిచరణంలో
బ్రతికియున్న
ప్రతి శబ్దంలో పలుకరిస్తున్న
నీకు
ఇవ్వటానికి
నా దగ్గిర ఇంతకంటే ఏముంది?

'బైరాగి'


01. దీపావళి
02. నాకు తెలుసు
03. యుగసంధి
04. పెను తుపాను
05. వేశ్య
06. చారిత్రక జ్యోతులు
07. ఆకలి!
08. వంచిత భర్త
09. జీవితం
10. కిలకిల!
11. విధ్వంసం
12. తాజమహల్‌ పడగొట్టండోయ్‌!
13. తిరిగిరండి!
14. కదిలించూ!
15. కడుపుమంట
16. నిద్రాభంగం
17. గాలివాన
18. నీకోసం
19. దిక్కులేనిపక్షులు
20. ఒకేజ్యోతి
21. చీకటి నీడలు!
 
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - chIkaTi nIDalu - AlUri bairAgi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )