దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా

నామాట: ఎల్లోరా

01. ఊడ్పుల ప్రారంభం 02. పిల్లతో సరసాలు
03. యేయి వరాలు 04. హైలాసో
05. ఓ చిన్నదాన 06. గాజులజోడూ
07. మాఁవ 08. ఎల్లారే
09. కోరికలు 10. తలుపు దగ్గర పాట
11. ఓలోలే 12. పిల్ల పాట
13. ఏల పాట 14. వరికోత పాట
15. సువ్వి పాట 16. పడవ సరంగు పాట
17. 4ఆ. చిన్నదాన 18. జాలిబొంబైలే
19. ఊడ్పు పాట 20. యేలేయల్లో
21. గౌరీ - లక్ష్మీ సంవాదము 22. ఓ నల్లదాన
23. పడవ పాట 24. కోరికలు
25. విభూతి పండు 26. లాలి పాట
27. తలుపు దగ్గర పాట 28. దంపు పాట
29. లక్ష్మీ - విష్ణు సంవాదం 30. శ్రీరాములవారి తొట్టె
31. పిలుపు పాట 32. లాలి పాట
33. చందమామా 34. దంపు పదం
35. దంపుళ్ల పాట 36. ఊడుపు పాట
37. పొగాకు పాట 38. జోల పాట
39. దంపులు 40. ఆపర బండీ
41. ఓరి మొగడా 42. దంపుడు పాట
43. బాసలు 44. చేనుకోత పాట
45. రామ చిలుక 46. దంపు పాట
47. సరసాలు 48. ప్రశ్నలు
49. రోడ్డు వేస్తూ పాడే పాట 50. వెక్కిరింతలు
51. కోరికలు 52. దూడ పాట
53. గొబ్బిళ్ళు 54. పడవ పాట
55. వానకోసం ప్రార్థన 56. దంపుడు పాట
57. చిన్నదానా 58. కోత పాట
59. గడ్డి తొక్కుడు పాట 60. దంపు పాట
61. బండి తోలుతూ పాడే పాటలు 62. దంపు పాట
63. ఓ చిన్నదానా 64. సిరిసిరిమువ్వ
65. దంపుడు పాట 66. మామిడి పాట
67. కారు పాట 68. సామోరు పాట
69. యేల పాట 70. అయిలేలో
71. పసి హృదయం 72. దంపు పాట
73. పూల పాట 74. కోల వేసే పాట
75. రోడ్డుబంటా పాట 76. నిరబండి
77. సువ్వి పాట 78. రోడ్డుబంటా పాట
79. చుక్కాని పాట 80. మల్లిపొద
81. ఒయ్‌ రాజ 82. ఏమే నీ పేరు
83. తడికమ్మ పాట 84. చిన్నదానా
85. సాలుదున్ను 86. రేక్కాయ పాట
87. ఊతపదాలు 88. ఓ చిన్నదానా
89. అప్పగింతలు 90. గంగా గౌరీ సంవాదము
91. ప్రశ్నలు 92. రోడ్డు రోలరు పాట
93. అర్థరాత్రికాడ 94. చుక్కలచొక్కా
95. తెరచాప పాట 96. ఉయ్యాలా
97. మామ పాట 98. వీడ్కోలు
 
AndhraBharati AMdhra bhArati - jAnapada gEyamulu 1 - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )