కీర్తనలు దాసు శ్రీరాములు సూచిక

కవి పరిచయము

రాగాది సూచిక


పదములు

జావళీలు


పదములు

అంత గీర్వాణము - నేనేరరా స్వామిఅసావేరి -త్రిపుట
అప్పటి మాటలకు - దుప్పటిచ్చె గానితోడి - త్రిపుట
ఇంత మోహమా సామి - ఇంత మోహమాదర్బారు - రూకపం
కట్టివైతునా పడకింటిలో వానికాంభోజి - త్రిపుట
కామాంధకారము - కప్పెనా నీవింతశంకరాభరణము - చాపు
చల్లకు వచ్చి ముంత దా - చ నేలనే ఓమధురవాణీబేగడ - రూపకం
తత్తర పడనేల - తాళు తాళురా సామికల్యాణి - మిశ్రచాపు
నా మనోధనము జూరగొన్న వి - న్నాణపు దొంగకు మంగళం, నాసురటి - ఆది
నా సామి నీకిది - న్యాయమా న్యాయమాఅఠాణ - ఆది
నేను నీదాన నా - మేను నీ దేనురాశంకరాభరణము - ఆది
నేనెరుగనా నీజాడ - నాసామి నేనెరుగనాదర్బారు - జంపె
పగవారికి నవ్వగ సందే - మగడే నను వేరు జేసెగదే నాకాఫి - మిశ్రచాపు
పోయి వచ్చెద సామీ - అత్తింటికిబేగడ - ఆట
మగువ నేనెంత - మంద బుద్ధి నైతితోడి - చాపు
మనసు దీరెనా సామి - మనసు దీరెనా సామిదర్బారు - మిశ్రచాపు
ముంజేతి కంకణ - మ్మున కద్ద మేలనేసావేరి - రూపకం
ముక్కు పచ్చలారని చిన్నదాన - నయదుకుల కాంభోజి - త్రిపుట
ముద్దుముద్దుగ పిలవనా - నా సామినిఅఠాణ - చాపు
మూట లడిగితినా - ముల్లె లడిగితినాయదుకుల కాంభోజి - త్రిపుట
వట్టు బెట్టెద నాచై - పట్టరాకురా సామిఆనందభైరవి - చాపు
వలచితిరా నిను - వదలను సామీదర్బారు - చాపు
వాడా నిను బంపునవాడా - నను బిల్వయదుకుల కాంభోజి - త్రిపుట
వారి వీరి జోలి - నాకేలరా సామిద్విజావంతి - మిశ్రచాపు

జావళీలు

అడవి ముష్ణికాయ - అది నీకు ప్రియమాయె - అయ్యో నే నేమందురాముఖారి - మిశ్రచాపు
ఆ నలిన ముఖి - అందమదేమిజంఝాటి - ఆది
ఇద్దరి పొందేలరా - సామి దానింటికె పోపోరాజంఝాటి - ఆది
ఏమని తెల్పుదునే - కోమలి నాభాగ్యఫరజు - చాపు
ఏమనెనే కోమలీ - తెలుపవే నీతోఫరజు - ఆది
కోపమా సామి యేమిర - కోపమాకాఫి - చాపు
తగు తగులేరా చిన్న - దాన తాళజాలరా, నాహిందూస్థాని కాఫి - రూపకం/త్రిశ్రగతి
తెలియదే తెలియదే - తెలియదే మాయకాఫి - ఆది
దయలేక నీవురాక యున్న - తాళ జాలరాకాఫి - రూపక
నను విడనాడుట - న్యాయమా సామిహిందుస్థానీ భైరవి - ఆది
నా నొసటనే పొడిచె - నా యేమిరాఖమాస్‌ - రూపకం
నిలునిలు మటుండుమీ - నాసామిఖమాస్‌ - ఆది
నీతోటి మాటలు - నాకేలరా సామికాఫి - ఆది
నే గననా సామి - నే గననాకాఫి - చాపు
పాట బాడెద రార సామి - పరమానందమురా, నాసామిసురటి - రూపకం
పోవోయి పోవోయి - పొలతులతో నింత కాఫి - ఆట
భామిని రాగదే - సామిని తేగదేకాఫి - ఆది
మనసిచ్చి నాతో - మాటాడవేమిరాబేహాగ్‌ - ఆది
మొట్టమొదట - నట్టనడుమజంఝాటి - రూపకం
రమణిరో సముఖాన - రాయబార మేటికేకానడ - రూపకం
వగకాడ తగదిక రారాఖమాస్‌ - ఆది
వద్దు వద్దుర ఇక - వదలరా సామిఫరజు - చాపు
వనితరో యీ వన్నె - లేలనే ఈ వేళనాకుఆనందభైరవి - రూపకం
సరిసరిలే మంచిదికాఫి - ఆది
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsu SrIrAmulu padamulu jAvALIlu Padamulu Javalilu Javaleelu kIrtanalu - tagu taguleeraa chinna - daana taaLajaalaraa, naa - dAsu SrIrAmulu - Dasu Sriramulu - Dasu Sreeramulu - Lyrics of Dasu Sreeramulu Padams and Javalis ( telugu literature andhra )