దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు సరాగాలు: ఎల్లోరా
001. గౌరి 002. గౌరమ్మ
003. లాలి పాట 004. శ్రీరాములవారి తొట్టె
005. లక్ష్మీ - విష్ణు సంవాదం 006. గొబ్బిళ్ళు
007. చందమామా 008. బొమ్మల నోము
009. తలుపు దగ్గర పాట 010. జోల పాట
011. కృష్ణునిమీద పాట 012. గౌరీ పూజ
013. విభూతిపండు 014. చెంచిత
015. సువ్వి పాట 016. నగల పాట
017. అలక పాట 018. దాగుడు మూత
019. నాగు పాట 020. విందు పాట
021. గొబ్బియలో 022. కృష్ణ లీలలు
023. అప్పగింత 024. మేలుకొలుపు
025. భోగిపళ్ళు ???? ( + గొబ్బిపాట) 026. బంతుల పాట
027. పన్నీరు పాట 028. విందు పాట
029. ఓ కోడలమ్మా 030. మేలుకొలుపు
031. సుభద్రార్జునుల సంవాదం 032. లక్ష్మీ -నరసింహస్వామి సంవాదం
033. గొబ్బిపాటలు 034. అప్పగింతల పాట
035. విందు పాట 036. అప్పగింత పాట
037. తలుపు దగ్గర పాట 038. హాస్యం
039. దంపుళ్ళ పాట 040. దంపు పదాలు
041. పుట్టిల్లు 042. తలుపు దగ్గర పాట
043. భక్తి 044. లాలి పాట
045. ఆట పాట 046. గౌరీ - లక్ష్మీ సంవాదం
047. లాలి పాట 048. నాగన్న
049. లాలి పాట 050. బొమ్మల నోము
051. వదిన పాట 052. తిరగలి పాట
053. చందమామ 054. లాలి పాట
055. తిరుగలి పాట 056. లాలి పాట
057. సువ్వీ సువ్వన్న పాటలు 058. బొమ్మల పెళ్ళి
059. చిట్టీబొట్టు 060. రోకటి పాట
061. కృష్ణలీలలు 062. చెమ్మ ఆట
063. వడ్ల దంపు 064. జోల పాట
065. వదిన పాట 066. మాధవా
067. ఎన్నెమ్మ పాట 068. సత్యభామ
069. వదిన మీద పాట 070. వరస పాట
071. అత్తా కోడళ్లు 072. మూగి నోము పాట
073. రతనాల పేరు 074. దంపు పాట
075. నిదుర పాట 076. జోల పాట
077. జోల పాట 078. బంతులాట
079. విందు 080. జోల పాట
081. జోల పాట 082. జోల పాట
083. అరిసెల పిండి 084. జోల పాట
085. జోల పాట 086. గొబ్బి పాట
087. వీడ్కోలు 088. గంగా - గౌరీ సంవాదం
089. ఓలాలా 090. కోలాటం
091. దంపులు 092. దంపు పాట
093. సోదె 094. దంపు పాట
095. దంపుడు పాట 096. దంపు పాట
097. దంపు పాట 098. దంపుడు పాట
099. దంపుడు పాట 100. దంపులు
101. దంపుళ్ల పాట 102. దంపు పదం
103. దంపు పాట 104. సువ్వి పాట
105. చందమామ 106. సత్యా కృష్ణుల సంవాదము
107. చందమామా 108. తలుపు దగ్గర పాట
109. సువ్వి పాట 110. అప్పగింతలు
111. మేలు కొలుపు 112. నాగముల్ల దారిలో
113. శూర్పణక గోడు 114. పూనకం
 
AndhraBharati AMdhra bhArati - sarAgAlu - jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )