కీర్తనలు ఓగిరాల వీరరాఘవ శర్మ అకారాది సంకీర్తన సూచిక
63అంతా బ్రహ్మమయమురామోహన - ఆది
66అందుకొనవమ్మాసావేరి - ఆది
81అపార కృపానిధివనిజ్ఞానానందవర్ధని - ఆది
15ఆదిశక్తి శంకరి నన్నాదరింపవేహిందోళ - రూపక
72ఆలించి పాలించు అఖిలాండేశ్వరిశుద్ధధన్యాసి - రూపక
26ఈ నాడెవరితో మొరలిడుదుతోడి - ఆది
51ఊరక దొరకునాఆరభి - ఖండజాతి ఆట
21ఎంచి నీ నామము నామదిలోవకుళాభరణ - ఆది
68ఎందుకీ భువిలో నరుడైకీరవాణి - ఆది
36ఎపుడైనా భిన్నమౌ దానికొరకుఖమాస్‌ - ఆది
83ఏమి కావలెనే మనసాకేదారగౌళ - ఆది
34ఒంటరిగా విదేశముల కనుపకవాచస్పతి - ఖండజాతి త్రిపుట
10కలవారినమ్మి మది కలతచెందగ నేలఆరభి - ఝంపె
70కలుగునా కామాక్షీ నీదయలేకకేదారగౌళ - మిశ్రజాతి ఝంపె
44కాదనకే శివకామేశ్వరిరేగుప్తి - ఆది
37కాదనేరు జననీ కలినరులుభైరవి - ఆది
08కాపాడను నీవేగదషణ్ముఖప్రియ - రూపక
47కామాక్షీ సదా నీ పదతోడి - ఆది
61కామేశ్వరి నీపదకంజములే గతియనికాంభోజి -ఖండజాతి త్రిపుట
65కాలవికృతమున పాలబడువరాళి - ఆది
02కావవే కమలాక్షి అంబజగన్మోహిని - ఆది
35కులమేదైతె నేమిరామందార - ఆది
67చెప్పుకొంటినమ్మా జననీముఖారి - ఆది
48చేత కాసున్నపుడే దానధర్మములుమాయామాళవగౌళ - ఆది
74జ్ఞానభిక్షమిడవే జననీబహుదారి - ఆది
73తనవారని నమ్మిచెడకురాసామ - ఆది
50తనువే ధర్మార్థకామమోక్షము లార్జింపదగుగౌళ - ఖండజాతి ఆట
29తరుణమిదే శివ తరుణీమణిమోహన - ఆది
69తల్లీ సదా నీపదమణిరంగు - ఆది
07తామసము శమింపగరాదా అంబఅఠాణ - ఆది
12దేవి కనకదుర్గాంబా పరశివరుద్రప్రియ - ఆది
84దేవీ కామాక్షీమాయామాళవగౌళ - ఆది
32దేవీ గాయత్రీ నీసాటిహుసేని - ఆది
79దేవీ పార్వతి జగదేకసంవర్ధనిమధ్యమావతి - రూపక
60నన్నుబ్రోవ నీకన్నసారంగ - ఆది
13నాదానందాను భవశాలికిఖరహరప్రియ - ఆది
76నామ సుమార్చన జేతు సదాశివమాయామాళవగౌళ - ఆది
09నాయెడ మంచితనము లేకకల్యాణి - ఆది
06నీ పదధ్యానము గల్గిననాడేరీతిగౌళ - ఆది
42నీ భక్తవరుల కిలలోదర్బారు - త్రిశ్రజాతి త్రిపుట
53నీ సేవకు తగు నిపుణతలేదని నాయెడసావేరి - మిశ్రజాతి ఝంపె
75నీకే దయరాదా జననీ నాపైచక్రవాక - ఆది
03నీపయి నామనసు నిల్పముఖారి - రూపక
16నేడే నిను సేవింపవలె గానిఆనందభైరవి - మిశ్రచాపు
55పదారవిందములే గతియనిప్రణవప్రియ - ఆది
82పరశివ సుదతీ పార్వతీపూర్వీకల్యాణి - ఆది
85పరాత్పరీ శివకామేశ్వరీనాదానందరంజని - ఆది
43పరాశక్తి సదా భక్తార్తిభంజనివి కదాతోడి - సంకీర్ణజాతి త్రిపుట
57పాదయుగ సరోరుహంబిలహరి - రూపక
22పాపమే జ్వరాది ఘోరధన్యాసి - చతురస్ర త్రిశ్ర ఆది
28పార్వతీ నిరపరాధి నేగతిగౌళ - ఆది
20పిన్నవానిగా నన్ను - పిలచి బ్రోవవే భవానిమాయామాళవగౌళ - రూపక
05భక్తికి సమభాగ్యములేదని శివసామ - ఆది
04భజింపలేదని మదిలో ననుకేదార - ఆది
58మదనారీవర సుదతి మహేశ్వరికానడ - ఆది
78మనసా సదాశివ మానినిసురట - ఆది
17మనసున నిన్నే గురిజేసిభైరవి - త్రిపుట
00మీనాక్షీ నీదు పదపంకజములెతోడి - ఆది (తాన వర్ణము)
39ముందువారలేమైరోపూర్వీకల్యాణి - రూపక
33యోగసుఖ వియోగునఅఠాణ - రూపక
56రాజరాజేశ్వరి నీపదమోహన - ఆది
80రారె రమణులంతాకేదార - ఆది
64రావమ్మ జననీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరిరీతిగౌళ - మిశ్రజాతి చాపు
62వదలిపోయేనాడు నీవెంటతోడైపూర్వీకల్యాణి - ఆది
77వలసినదేమీ జననీ మాకీరీతిగౌళ - ఖండత్రిపుట
23విడచి సుఖింపవె మనసామధ్యమావతి - రూపక
41విన్నానమ్మా జననీ నీకథమణిరంగు - ఆది
19వెఱ్ఱినమ్మికతో నీవిఱ్ఱవీగుటె కానిసావేరి - త్రిశ్రజాతి త్రిపుట
14వే రెవ్వరమ్మ జనని నీసరిరీతిగౌళ - ఖండజాతి త్రిపుట
45వేషధారుడైన నరునికిలలోశంకరాభరణము - ఆది
71శంకర కోమలి శరణుజొచ్చితిదర్బారు - ఆది
27శంకరార్ధ శరీరిణిశంకరాభరణము - ఆది
46శక్తి జగజ్జననీ పాహీ పాహిమాంబేగడ - రూపక
24శైలతనయ నీ పాటిఫరజు - ఆది
11శ్యామలగాత్రి పరాశక్తి అంబజంఝూటి - ఆది
01శ్రీ గాయత్రీదేవి సనాతనివలజి - ఆది
54శ్రీకాంత సోదరీ నన్నుబ్రోవఫరజు - ఆది
18సదాశివనాయకీ అంబ భవజలఫరజు - ఆది
31సద్గురుచరణ సరోరుహ భక్తి వినాబేహాగ్‌ - ఖండజాతి త్రిపుట
49సారహృదయులై కడతేరుట కేనాటికైనాజనరంజని - సంకీర్ణజాతి త్రిపుట
59సితనగ నిలయుని సుదతీ సుమతీవివర్ధిని - ఆది
52సుందరి సదా నీ పదారవిందములకుశుద్ధధన్యాసి - ఆది
25సుమశరహరవర సుదతీ పార్వతిఆభోగి - ఆది
38స్వరజనితోంకారనాదాఖండఆరభి - ఖండజాతి త్రిపుట
40హరనారీ నామాక్షరరుచిమధ్యమావతి - ఆది
30హారతి జేకొనవే అంబాసురట - ఆది


శ్రీ ఓగిరాల వారి కుమార్తె శ్రీమతి విమల గారిని ఈ కీర్తనల విషయమై సంప్రతించగానే, తమ భర్త శ్రీ బులుసు రామచంద్రుడు గారిద్వారా, అత్యంత సౌహార్దంగా వారు తమ సమ్మతిని తెలియపరిచారు. అంతేగాక, తెలుగు తమిళములలో ఉన్న ఓగిరాల వారి దేవీగానసుధ పుస్తకాలను పంపుతూ వాటితో పాటుగా తెలుగులో లేకుండా తమిళ లిపిలోమాత్రమేనున్న నాలుగు కీర్తనలను మా కోసమై తెలుగు లిపిలో వ్రాసి ఇచ్చారు. వారికి మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము.

ఈ వాగ్గేయకారుని జీవిత వివరములను మఱియు వీరి కృతులపై ప్రముఖుల అభిప్రాయములను ఇక్కడ చదువగలరు.


AndhraBharati AMdhra bhArati - OgirAla vIrarAghava Sarma (GYAnAnaMdatIrtha) kIrtanalu - Ogirala ViraraghavaSarma Vira Raghava Sharma GYAnAnaMdatIrtha Jnananandatirdha Jnananandhatirtha Lyrics of Deviganasudha kIrtanalu saMkIrtanalu ( telugu literature andhra )